HOBAS skúšobné laboratórium podľa ISO/IEC 17025

HOBAS TechCenter vo Wietersdorfe v Rakúsku, je hlavným skúšobným laboratórium skupiny HOBAS. V priestoroch TechCentra sa vykonávajú testy výrobkov, s cieľom preukázať rôzne normové nezrovnalosti, a to pre všetky HOBAS organizácie, ale aj pre externých zákazníkov. Na cca 1400 m² a prostredníctvom viac ako 30 rôznych testovacích metód dbáme na to, aby naši klienti dostali len tie najlepšie výrobky.

Od januára 2013 je laboratórium akreditované podľa medzinárodného štandardu ISO / IEC 17025: 2007 (Všeobecné požiadavky na skúšobné a kalibračné laboratóriá). Akreditačné laboratórium poskytuje formálne uznanie kompetencií, a toto zaisťuje spoľahlivé testovacie a meracie služby pre zákazníkov. Aby sme zachovali toto uznanie, HOBAS TechCenter je pravidelne prehodnocovaný zodpovedným akreditačným orgánom, ktorým je rakúske Spolkové ministerstvo hospodárstva, rodiny a mládeže. Skúšobné protokoly pre zákazníkov sú v rámci akreditácie vydávané s oficiálnym akreditačným symbolom (pozri logo na pravej strane).

Normy pod akreditáciou laboratória (koniec 2015) sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Rozsah akreditácie HOBAS TechCentra

Norma Názov
ISO 1172 Plasty s textilnou a sklenou výstužou. Predimpregnované lamináty, lisované materiály a lamináty. Stanovenie obsahu textilných a sklených vláken a obsahu minerálneho plniva. Metódy spaľovania
ISO 7685 Plastové potrubné systémy - Sklom vystužené potrubie z termoplastov ( GRP ) - Stanovenie počiatočnej kruhovej pevnosti
ISO 10466 Plastové potrubné systémy - Sklom vystužené potrubie z termoplastov (GRP) - Stanovenie odolnosti proti počiatočnej kruhovej deformácii.
ISO 8513 (Metóda A) Plastové potrubné systémy - Sklom vystužené potrubie z termoplastov (GRP) - Stanovenie pozdĺžnych ťahových vastností
ISO 8521 (Metóda A, B, C, D) Plastové potrubné systémy - Sklom vystužené potrubie z termoplastov (GRP) - Testovacie metódy na stanovenie zdanlivej počiatočnej obvodovej pevnosti v ťahu
ISO 10468 Sklom vystužené potrubie z termoplastov (GRP) - Stanovenie dlhodobej špecifickej krípovej kruhovej tuhosti za mokra a výpočet krípového faktora za mokra
ISO 10471 Sklom vystužené potrubie z termoplastov (GRP) - Stanovenie dlhodobého medzného ohybového pomerného pretvorenia a dlhodobého medzného pomerného kruhového priehybu za mokra
EN 1447 Plastové potrubné systémy - Sklom vystužené potrubie z termoplastov (GRP) - Stanovenie dlhodobej odolnosti voči vnútornému tlaku
ISO 7509 Plastové potrubné systémy - Sklom vystužené potrubie z termoplastov (GRP) - Stanovenie doby zlyhania pri trvalom vnútornom tlaku
EN 1119 Plastové potrubné systémy - Spoje pre sklom vystužené potrubie a tvarovky z termoplastov (GRP) - Skúška tesnosti a odolnosti proti poškodeniu pružných a obmedzene pohyblivých redukovaných spojov
ISO 8639 Sklom vystužené potrubie a tvarovky z termoplastov (GRP) - Skúška tesnosti pružných spojov
ISO 8533 Tlakové a netlakové plastové potrubné systémy pre kanalizačné prípojky a stokové siete - Sklom vystužené systémy z termoplastov (GRP) na báze nenasýtených polyesterových živíc (UP) - Skúšobné metódy na overenie konštrukcie lepených alebo laminovaných spojov
ISO 7432 Sklom vystužené potrubie a tvarovky z termoplastov (GRP) - Skúšobné metódy na overenie konštrukcie zámkových spojov hrdlo-hladký koniec vrátane spojov s dvojitými hrdlami a s elastomerným tesnením
ISO 10952 Plastové potrubné systémy - Sklom vystužené potrubie a tvarovky z termoplastov (GRP) - Stanovenie odolnosti proti chemickým vplyvom na vnútornej strane vo vychýlenom stave

Výhody akreditácie ISO/IEC 17025

Akreditácia podľa medzinárodného štandardu ISO / IEC 17025: 2007 je medzinárodne uznávaná ako spoľahlivý ukazovateľ technickej spôsobilosti. Niektoré z kľúčových prvkov a výhod sú:

  • Medzinárodné uznanie: Laboratórna akreditácia poskytuje formálne medzinárodné uznanie spôsobilosti, a tým zaisťuje spoľahlivé testovanie a meranie služieb pre zákazníkov. Uznávaný skúšobný systém poskytuje istotu, že produkty a služby sú poskytnuté v súlade s najprísnejšími medzinárodnými požiadavkami.
  • Dodržiavanie noriem: HOBAS TechCenter je pravidelne hodnotený zodpovedným akreditačným orgánom, Rakúskym spolkovým ministerstvom hospodárstva, rodiny a mládeže.
  • Transparentnosť: Údaje o akreditácii sú k dispozícii on-line, v Adresári akreditovaných laboratórií akreditačného orgánu.
  • Opakovateľnosť a uskutočniteľnosť: Meranie a analýzy sú vykonávané systematicky, ich opakovateľnosť a uskutočniteľnosť je vyhodnocovaná.
  • Meranie a analýza nepresnosti: ISO / IEC 17025 vyžaduje odhad a vykazovanie nepresnosti merania. Tieto výpočty ponúkajú klientom a osobám s právomocou hlbšie, podrobnejšie pochopiť výsledky skúšok. Nepresnosť meraní môže tiež byť chápaná ako nástroj na riadenie rizík.
  • Skúšky odbornej spôsobilosti: Jeden zo spôsobov preukázania technickej spôsobilosti je podieľať sa na povinných interných testoch spôsobilosti. Kvalitu výsledkov možno teda porovnávať a vyhodnocovať.
  • Dôvera a diskrétnosť: Jedným z hlavných požiadaviek akreditovaného laboratória je diskrétnosť. Laboratórium je povinné, udržiavať v tajnosti všetky informácie o zákazníkoch. ISO / IEC 17025 obsahuje niekoľko ustanovení, ktoré popisujú príslušné požiadavky.
  • Kvalifikácia a školenia na vysokej úrovni: Technické požiadavky zahŕňajú školenia a kvalifikáciu pracovníkov. Tréningové plány (a ich vyhodnocovania) sa konajú a overujú každoročne.